Dědické řízení – Řízení o pozůstalosti

Obvod přidělený soudnímu komisaři 

Boleradice, Borkovany, Brumovice, Diváky, Hrušky, Kašnice, Klobouky (Bohumilice), Krumvíř, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Morkůvky, Nikolčice, Podivín,  Přítluky (Nové Mlýny), Rakvice, Šitbořice, Tvrdonice, Týnec,  Velké Hostěrádky a Zaječí

 

SEZNAM DOKLADŮ, KTERÉ JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT PŘI DĚDICKÉM ŘÍZENÍ

 • Rodné listy, oddací listy – rodné listy všech dětí zůstavitele a veškeré oddací listy zůstavitele
 • Dohoda o zúžení či rozšíření společného jmění manželů – dohoda o zúžení společného jmění manželů či dohodu o jiné úpravě společného jmění manželů
 • Závěti nebo listiny o vydědění – je nutné předložit originály těchto listin!!!
 • Nemovitosti (dům, pozemky) – poté, co Vám soudní komisařka a zašle výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví), zajistěte a předložte znalecký posudek (odhad), vyhotovený soudním znalcem s určením obvyklé ceny nemovitostí ke dni úmrtí zůstavitele
 • Stavba nezapsaná v katastru nemovitostí – geometrický plán, kterým je stavba zaměřena, kolaudační rozhodnutí s doložkou právní moci a event. rozhodnutí o přidělení čísla popisného nebo evidenčního
 • Družstevní byt – dohoda o převodu členských práv a povinností a vyjádření (sdělení) jakékoli realitní kanceláře o obvykle ceně družstevního bytu
 • Bankovní účet, stavební spoření, penzijní připojištění – výpis z účtu
 • Vkladní knížka – předložte vkladní knížku nebo fotokopii první strany, na které je uveden vkladatel a poslední stranu s posledním zápisem
 • Akcie, podílové listy – jakýkoli výpis od emitenta (osoby, která akcie nebo podílové listy vydala).
 • Cenné papíry zaknihované u Střediska cenných papírů – výpis z evidence vlastníků cenných papírů, popř. sdělte soudnímu komisaři, že zůstavitel vlastnil akcie.
 • Automobil, přívěsný vozík, motocykl, jiná motorová vozidla – velký technický průkaz
 • Zůstavitel – podnikající jako fyzická osoba – podnikal-li zůstavitel na základě živnostenského listu či jiného oprávnění (koncesní listina atd.), předložte živnostenské listy a účetní závěrku k datu úmrtí.
 • Zůstavitel – společníkem společnosti s ručením omezeným – předložte poslední znění společenské smlouvy společnosti a mimořádnou účetní závěrku k datu úmrtí
 • Hrobové (popř. urnové) místo – nájemní smlouva na hrobové (urnové) místo
 • Doklad o pohřbu – faktura za pohřeb včetně dokladu o zaplacení faktury

 

Veškeré výše uvedené listiny můžete předložit osobně v kanceláři v úředních hodinách, zaslat doporučeným dopisem, nebo e-mailem. Listiny lze předložit v originále, soudní komisařka vyhotoví kopii do spisu, originály znaleckých posudků (odhadů) na nemovitosti musí být vždy v originále založeny do spisu!