Ověřování a osvědčování

Notář či jím pověření pracovníci provádějí dle zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, ve znění pozdějších předpisů ověření podpisu (legalizace) a ověření kopie listin (vidimace). Listiny užívané na území České republiky ověřují na základě písemného pověření notářem pracovníci notáře a ověření provedené těmito pracovníky se považuje za úkon notáře.

Listiny, které budou použity na území jiného státu, podepisuje výhradně jen notář nebo notářský kandidát.Ověření Vašeho podpisu i listin pro použití v zahraničí hlaste prosím notářským pracovnicím dopředu, protože v tomto případě je nutno k ověřující doložce na ověřené listině připojit podpis notářky či notářské kandidátky. Listiny v cizím jazyce lze ověřit pouze s přiloženým úředním překladem listiny.

Ověřující ověří originál listiny, která je opatřena originálním podpisem nebo originálním razítkem tak, že připojí k ověřované listině ověřovací doložku, úřední razítko a podpis. Ověřující si může sám vyhotovit fotokopii ověřované listiny na kopírovacím zařízení.

Notář nesmí vyhotovovat ověřené kopie z listin, jejichž jedinečnost nelze ověřených opisem nahradit, tj. zejména z občanského průkazu, vojenského průkazu, cestovního pasu nebo jiných průkazů, směnek, šeků nebo jiných cenných papírů, vkladních knížek, geometrických plánů, rysů a technických kreseb, dále nesmí ověřit listiny obsahující změny, doplňky, vsuvky, které by mohly zeslabit její věrohodnost.

Ověřující dále nesmí provést vidimaci (ověřit kopii) cizojazyčných listin tehdy, jestliže nezná jazyk, ve kterém je listina, z níž je opis pořízen, vyhotovena a zároveň není předložen její překlad do Českého jazyka tlumočníkem. Pokud notář nezná jazyk, v němž je listina vyhotovena a ani není předložen její překlad tlumočníkem, lze vidimaci provést jen tehdy, pokud si ověřující sám vyhotoví z ověřované listiny kopii.

Potřebné podklady:
pro ověření podpisu
– originál listiny, na které se před pověřeným pracovníkem notáře podepíšete nebo uznáte svůj podpis za vlastní
– úřední doklad totožnosti s fotografií (občanský průkaz, cestovní pas)

pro ověření listiny
– originál listiny a případně její prostou kopii